Освітня програма

Перелік освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в 2024 році

№ 

з/п

 

Спеціальність Освітня програма Вступ на основі Ліцензований обсяг Форма навчання Курс Термін навчання Статус освітньої програми*
Бакалавр
1 053 Психолігія Психологія ПЗСО 50 Денна 1 3 р. 10 м.
Психологія

НРК5,

НРК6,

НРК7

50 Денна 2 2 р. 10 м.
Магістр
1 053 Психолігія Психологія

НРК6,

НРК7

50 Денна 1 1 р. 6 м.

*-за ліцензованою спеціальністю освітня програма підлягає процедурі акредитаціїу період 2025 року.

Освітня програма « Психологія» розроблена робочою групою забезпечення за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України No 565 від 24.04.2019 р.

Мета освітньої програми полягає в оволодінні здобувачем вищої освіти загальними та фаховими компетенціями зі спеціальності 053 Психологія, з метою розв’язання складних задач в професійній та дослідницько-інноваційній діяльності в галузі психології та суміжних професій в сфері ментального здоров’я. Освітня програма передбачає формування наукового уявлення про природу психіки, особливості психологічного розвитку, формування особистості та функціонування людини з розладами психічного здоров’я. Здобувачі повинні розвивати здатність до застосування передових наукових та прикладних психологічних знань та навичок в своїй професійній діяльності, оволодіти теоретичними та практичними навичками психодіагностики, консультування та методами психологічних втручання різного рівня інтенсивності для роботи з різними категоріями населення.

Освітня програма спрямована на вивчення наукових, науково-прикладних та практичних курсів з психології, що пов’язані з реалізацією дослідницько-експериментальної, психоконсультативної, психотерапевтичної, просвітницької та психопрофілактичної роботи. Програма здійснюється в активному дослідницькому середовищі з метою формування багатопрофільних фахівців з психології, які здатні працювати в міждисциплінарному середовищі, досліджувати та  аналізувати проблеми нормального та патологічного психічного розвитку особистості, психологічних процесів, закономірностей, чинників та механізмів порушення психічної діяльності людини.