ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на навчання в рамках курсу

Цей документ (далі – «Оферта») є офіційною, публічною пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗІҐМУНД ФРОЙД УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНА”, код ЄДРПОУ 44837254, яке діє на підставі Статуту, в особі керівника Писаренко Тетяни Володимирівни, (надалі іменується «Університет»), (далі – «Виконавець») укласти договір (далі – «Договір») відповідно до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України на вказаних нижче умовах.

Реквізити безпосереднього постачальника послуг (сторони укладеного договору) фіксуються у виставленому рахунку, електронному інвойсі або чеку.

Пропозиція до підписання Договору адресована необмеженому колу фізичних і юридичних осіб (далі – «Замовник») та є однаковою для всіх. Юридичні особи можуть виступати у якості Платників – оплачуючи передбачені цим договором послуги, які надаються визначеним фізичним особам.

Стосунки сторін регулюються цим Договором і положеннями чинного законодавства України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційні послуги в рамках програми курсів навчання, перелік та опис яких зазначено на сайті https://usfu.edu.ua/ (далі – «Курс»), а Замовник – прийняти та оплатити замовлені послуги.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

2.1. Надання тексту даної Оферти Замовникові, так само як і розміщення тексту Оферти на сайті https://usfu.edu.ua/ є пропозицією Виконавця укласти цей договір на вказаних умовах.

2.2. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною або юридичною особою, що має зацікавленість в отриманні послуг, що надаються Виконавцем згідно з вимогами цього Договору.

2.3. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, будь яка фізична або юридична особа, що має зацікавленість в отриманні послуг, які надаються Виконавцем, підтверджує, що вона повністю приймає його умови.

2.4. Будь яка фізична або юридична особа, що має зацікавленість в отриманні послуг, які надаються Виконавцем приймає (акцептує) Оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – заповнення заявки на приєднання до курсу та оплати вибраного курсу на умовах, зазначених у цьому Договорі. Письмова форма цього Договору згідно Законом України «Про електронну комерцію» додатково може надсилатись шляхом направленням електронного листа.

2.5. Акцепт даної Оферти означає, що Замовник повністю приймає всі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без виключень).

2.6. Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами договору та їх прийняття є також встановлення символу у спеціальному полі під словами «Я прочитав(ла) та погоджуюся із умовами Політики конфіденційності та Договору (оферти)».

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та терміни проведення Курсів, навчання, а також інші умови опубліковані на сайті https://usfu.edu.ua/.

3.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання:

3.2.1. в режимі реального часу, за допомогою сервісу Zoom або іншого подібного сервісу, або

3.2.2. в режимі офлайн сесій (у очній формі), шляхом проведення семінарів чи занять (далі – «заняття»).

3.3. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково e-mail повідомленням, за адресою Замовника, що зазначається у заяві на приєднання до курсу, а також відповідно у створених групах і чатах.

3.4. Термін надання послуг визначається умовами навчання та вказаний на сайті https://usfu.edu.ua/.

3.5. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем:

– для онлайн-занять в режимі реального часу – в момент надсилання гіпер-посилання на платформу для занять, які будуть відбуватися онлайн на електронну адресу Замовника (незалежно від того чи приймав у ньому участь Замовник);

– щодо офлайн занять – повідомлення на електронну адресу або номер телефону Замовника про час, місце та дату проведення занять (незалежно від того чи приймав у ньому участь Замовник);

– щодо надання доступу до записів, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів (відео, текстові, тощо) – з моменту реалізації Виконавцем технічної можливості доступу до записів або матеріалів (незалежності від того чи користувався ними Замовник).

3.6. Всі претензії Замовника з питань надання послуг за цим Договором приймаються Виконавцем до розгляду в письмовій формі, протягом 2 (двох) днів з моменту надання послуг. Виконавець розглядає отриману від Замовника претензію протягом 7 (семи) днів з дня її одержання. Претензії отримані Виконавцем після означено строку не розглядаються.

У разі якщо протягом строку визначеного абзацом першим цього пункту Виконавець не отримав претензію, вважається, що послуги надані Виконавцем належним чином, в повному обсязі, без зауважень та підписання акту приймання-передачі наданих послуг. Акти приймання-передачі наданих послуг можуть підписуватись на вимогу Виконавця.

3.7. Місцем укладання Договору, а також місцем надання послуг є м. Київ.

3.8. За результатами пройденого Курсу його учаснику видається Сертифікат про проходження Курсу, власного зразка Університету. 

4. СПОСІБ ОПЛАТИ

4.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, яка вказується на сайті https://usfu.edu.ua/, рекламних матеріалах або оголошеннях в соціальних мережах Виконавця.

4.2. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3. Оплата послуг здійснюється у гривні.

4.4. Грошові кошти, що були оплачені відповідно до умов цієї Оферти, поверненню не підлягають.

4.5. Виконавець залишає за собою право на індивідуальне застосування знижок окремим категоріям Замовників. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали, соціальні мережі Виконавця або електронною поштою. Знижка не надається після купівлі Курсу.

4.6. Замовник зобов’язується здійснити оплату повної вартості послуг до початку проходження навчального Курсу.

4.7. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Виконавець інформує Замовника про надходження платежу.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник має право особисто взяти участь в заняттях, а також відповідно у створених групах і чатах.

5.2. Замовник має право отримувати та використовувати навчально-інформаційні матеріали, які надаються в межах навчання.

5.3. Замовник зобов’язаний прийняти умови навчання, які опубліковані на сайті та дотримуватися програми навчання, відвідувати заняття та виконувати практичні завдання Виконавця.

У випадку неявки Замовника на заняття в режимі офлайн сесій (у очній формі) з поважної причини (хвороба, відрядження та інш.) йому надається доступ до таких занять в режимі реального часу, за допомогою сервісу Zoom або іншого подібного сервісу або запис відповідного онлайн заняття.

5.4. Усі права на веб-сайт та інформаційні матеріали належать Виконавцеві. Права інтелектуальної власності на навчальні та інформаційні матеріали, використані на Курсі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. Отримані Замовником в результаті надання послуг за цим Договором інформаційні матеріали або їх частини підлягають наступним обмеженням: їх використання обмежене зобов’язанням Замовника не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не передавати, а також не використовувати матеріали для будь-яких інших цілей, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам. Цитування матеріалів Замовником можливе лише при згадці про джерело та Виконавця, як правовласника.

5.5. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні платежі і стан взаєморозрахунків.

5.6. Замовник зобов’язується дбайливо ставитися до матеріальних цінностей, ділової репутації Виконавця, також запрошених ним осіб (викладачів, лекторів, експертів тощо), а також інших замовників (слухачів) обраного Курсу. 

5.7. Фото-, відео-, аудіо фіксація занять Курсу Замовником можлива за надання згоди зі сторони Виконавця.

5.8. Укладанням Договору на умовах даної Оферти Замовник надає Виконавцеві право:

а) збирати, зберігати і обробляти, та знищувати персональні дані Замовника;

б) відправляти Замовникові повідомлення, відправляти e-mail і SMS;

в) інформувати Замовника про нові продукти, послуги і сервіси, що надаються Виконавцем.

5.9. Замовник зобов’язується надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для його ідентифікації.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язаний надавати послуги на умовах даної Оферти якісно та в повному обсязі.

6.2. Виконавець самостійно визначає програму та порядок проведення занять, їх зміст і публікує інформацію на сайті проекту за адресою https://usfu.com.ua. На прохання Замовника направляє вказану інформацію Замовникові на e-mail.

6.3. Виконавець має право призупинити доступ до інформаційних матеріалів і сервісів або відмовити Замовникові в участі в заняттях, участі в групах та чатах, у разі порушення Замовником умов даної Оферти.

6.4. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти інформаційні матеріали, розміщені на сайті https://usfu.com.ua.

В разі внесення істотних змін до умов проходження навчального Курсу, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення змінених умов участі на сайті (якщо термін вступу змін в силу не визначений додатково) (за виключенням випадків передбачених абзацом третім цього пункту). 

Внесення істотних змін до умов проходження навчального Курсу, які стосуються Замовників, що прийняли умови даної Оферти та отримують послуги на умовах даного договору, здійснюється виключно за взаємною згодою сторін цього Договору,  шляхом внесення  необхідних змін у порядку встановленому абзацом другим пункту 10.2 цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення зобов’язань, надання недостовірної інформації, при укладанні або в процесі виконання Договору, сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

7.2. Виконавець не несе відповідальність за:

– неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажор,

– порушення роботи ліній зв’язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві;

– порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг; 

– втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;

– які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

7.3. Замовник несе відповідальність за:

– використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг; 

– використання матеріалів, які розміщені на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам;

– порушення умов отримання послуг;

– порушення умов здійснення платежу.

7.4. Обмеження відповідальності Виконавця:

– сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги згідно з цим Договором;

– в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов’язань передбачених цим Договором.

7.5. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність:

– Замовник може бути усунений від участі у заняттях, а Договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням);

– Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням;

– Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену чинним законодавством України.

7.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), що не залежать від волі Сторін та унеможливлює виконання умов цього Договору.

Під Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору перелік яких визначений частиною другою статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, однак не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки. Додатком до повідомлення є Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) виданий у порядку встановленому частиною першою статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

З моменту отримання такого повідомлення (з додатком) іншою стороною Договору, виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником конкретного Курсу та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.

8.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку:

– невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення умов оплати, передбачених цим Договором;

– порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Виконавця;

– неявки Замовником для отримання послуг, передбачених цим Договором;

– порушення морально-етичних норм Замовником під час надання послуг передбачених цим Договором;

– відмови Замовника отримувати послуги.

У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.

9. СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ

9.1. Всі спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо спори не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Пропозиція укласти договір (оферту) набирає чинності з моменту публікації на сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

10.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і відкликати її у будь-який момент на свій розсуд. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Виконавця від надання передбаченого обсягу послуг відповідно до проведеної Замовником оплати. 

Внесення змін до умов Оферти, які стосуються Замовників, що вже прийняли умови даної Оферти та отримують послуги на умовах даного договору, здійснюється виключно за взаємною згодою сторін цього Договору,  шляхом внесення необхідних змін, що будуть мати чинність після їх підписання уповноваженими представниками Сторін і вважаються прийнятими Замовником з моменту першої оплати послуг, здійсненої після зміни таких умов. Внесення змін до такого Договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не передбачено Договором. У будь-якому випадку, передплачений обсяг послуг не може бути змінений в меншу сторону. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід’ємну частину.

10.3. У разі втрати чинності одного із пунктів Договору – інші положення залишаються чинними в порядку та на умовах встановлених законодавством та цим Договором.

10.4. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.

10.5. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.

10.6. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов’язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.

10.7. Якщо потенційний учасник курсу є неповнолітньою особою, Замовником послуги може виступати лише законний представник такої особи. У такому разі, після приєднання до цього договору законний представник набуває статусу Замовника, а неповнолітня особа набуває статусу Користувача.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯМісце знаходження:
01103, місто Київ, вул. Драгомирова Михайла, будинок 16 Б, офіс 42 – Адміністрація
Р/рахунок____________________
Код банку____________________
Код ЄДРПОУ 44837254
Керівник: Писаренко Тетяна Володимирівна
РЕКВІЗИТИ ЗАМОВНИКАзазначаються у Заявці про приєднання до курсу

ТОВ «Зіґмунд Фройд Університет Україна»
ЄДРПОУ 44837254
м. Київ, Андрія Верхогляда 16Б – юридична адреса
м. Київ, Кловський узвіз 7 – фактична адреса
office@usfu.com.ua
+38 (068) 088 1 088