Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ (НМВ) є структурним підрозділом університету, головне завдання якого – координація роботи всіх навчальних підрозділів у плануванні й організації навчального процесу на рівні сучасних вимог, узагальнення та аналіз стану навчального процесу в університеті, розробка напрямів його вдосконалення та впровадження їх у процес навчання.

НМВ організовує свою роботу за такими напрямами:

 • планування та організація навчального процесу;
 • навчально-методична робота;
 • практика студентів;
 • ліцензування та акредитація;
 • післядипломна освіта.

Головними функціями НМВ є:

У плануванні та організації навчального процесу

 • координація роботи всіх навчальних підрозділів щодо планування, організації, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог;
 • узагальнення розрахунків навчального навантаження кафедр; підготовка на його основі пропозицій до штатного розпису професорсько-викладацького складу на наступний навчальний рік;
 • координація роботи навчальних підрозділів щодо складання розкладу занять, сесій, графіків засідань державних екзаменаційних комісій і використання аудиторного фонду;
 • облік та аналіз руху студентів, їхньої успішності, результатів підсумкової атестації.

У навчально-методичній роботі

 • координація методичної роботи кафедр, допомога стосовно впровадження інноваційних методик навчання, заходів модернізації навчального процесу в контексті європейських вимог та ефективного використання технічних засобів навчання;
 • аналіз стану навчально-методичної роботи факультетів, підготовка матеріалів і пропозицій до розгляду на засіданнях навчально-методичної комісії і допомога у впровадженні в дію рішень комісії;
 • вивчення, узагальнення методичного досвіду кафедр та інших навчальних структур університету, внесення пропозицій щодо підвищення його якості й дієвості;
 • допомога у підготовці методичної документації – робочих тематичних планів, умов визначення рейтингу з навчальних дисциплін тощо;
 • аналіз стану забезпеченості студентів і викладачів навчально-методичною літературою;
 • вивчення, узагальнення та впровадження нових технологій і актуального досвіду організації вищої освіти.

У практиці студентів

 • координація організації та проведення всіх видів практик студентів, розробка і складання інструктивних матеріалів та проектів університетських нормативних документів з організації їх проведення;
 • складання загально-університетського графіка проведення всіх видів практик;
 • здійснення оперативного контролю за виконанням наказів, розпоряджень щодо організації і проведення різних видів практик;
 • аналіз звітів голів екзаменаційних комісій і формування заходів з покращення практичної підготовки фахівців.

У ліцензуванні та акредитації

 • підготовка документів, необхідних для акредитації та ліцензування;
 • участь у роботі по відкриттю нових спеціальностей;
 • аналіз навчальних планів для проходження ліцензування та акредитації;
 • взаємодія з управлінням ліцензування та акредитації МОН України.

У післядипломній освіті

 • визначає спільно зі структурними підрозділами університету основні потреби та напрямки підвищення кваліфікації відповідних категорій працівників;
 • здійснює координацію, контроль та узагальнення інформації щодо процесу підвищення кваліфікації працівників університету;
 • здійснює своєчасне складання звітності та розробляє графік щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників університету;
 • розробляє організаційно-розпорядчі документи щодо організації, планування, координації процесу підвищення кваліфікації в університеті.

Нормативні документи

Освітні програми

Ліцензування та акредитація