Про кафедру:

Кафедра забезпечує викладання загальноосвітніх дисциплін на високому навчально-методичному рівні. 

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, які не тільки мають глибокі знання з свого предмета, а й володіють методикою викладання, використовують активні форми навчання, приділяють велику увагу індивідуальній роботі зі студентами.

Одним із важливих завдань кафедри є використання інформаційних технологій у процесі навчання. У навчальному процесі колектив кафедри поєднує традиційні форми академічного викладання з впровадженням інноваційних технологій та прийомів.

Діяльність співробітників кафедри загальноосвітніх дисциплін підпорядкована задачі формування комунікативно розвиненої та відповідальної, інтелектуально та духовно багатої, творчо активної особистості студента, здатного адаптуватися до умов університета, отримати знання із загальноосвітніх дисциплін та отримати  по ним високий рівень компетентності. 

Забезпечуваний співробітниками кафедри рівень підготовки студентів створює всі передумови для збереження мотиваційно-орієнтаційної сфери студента під час навчання та опанування спеціальних предметів.

Завідувачка кафедри загальноосвітніх дисциплін

Тетяна Швидченко
Доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін, кандидат історичних наук

Факультет:

Електронна пошта: office@usfu.com.ua

Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів кафедри загальноосвітніх дисциплін шляхом:

  • Планування, організацію та контроль навчальної, навчально-методичної, науково-методичної, наукової та науково-дослідної роботи кафедри за всіма формами отримання освіти.

  • Контролю якості проведення всіх видів навчальних занять викладачами кафедри та всіх форм підсумкового контролю, а також розробки робочих програм з дисциплін, закріплених за кафедрою.

  • Провадження контролю якості й кількості методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі. Своєчасно організовує роботу з укомплектування закріплених за кафедрою курсів необхідними методичними матеріалами.

  • Керівництва підготовкою до видання підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок та іншого методичного матеріалу з дисциплін, закріплених за кафедрою.

  • Аналізу та обговорення на засіданнях кафедри підсумків поточного контролю, екзаменаційної сесії, результатів захисту випускної кваліфікаційної роботи та держіспиту, на основі результатів аналізу розробляє та реалізує необхідні заходи, спрямовані на поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців.

  • Організації та керівництва науково-дослідною роботою за профілем кафедри, залучає до наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів, організовує їх участь у конференціях, а також вивчення та впровадження кращого досвіду роботи науково-педагогічних працівників кафедри, забезпечує надання їм навчально- методичної допомоги.

  • Впровадження результатів наукових досліджень у практику.

Колектив кафедри

Тетяна Швидченко

Завідувачка кафедри загальноосвітніх дисциплін, доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін, кандидат історичних наук

Анастасія Пугач

Доцент кафедри, Кандидат філософських наук

Єгор Буцикін

Кандидат філософських наук, доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін ЗФУУ, перекладач

Анна Мержвинська

Доцент кафедри, кандидат економічних наук

Сергій Пуцов

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Юлія Андрусенко

Асистентка кафедри загальноосвітніх дисциплін, магістр журналістики та міжнародних відносин

Контакти кафедри

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗІҐМУНД ФРОЙД УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНА”

Адреса: 01103, місто Київ, вул. Андрія Верхогляда, будинок 1 Б – Адміністрація

Телефон: +38 067 315 76 67

Електронна пошта: office@usfu.com.ua